Kaman H-43A Huskie N2856J (NR2856J) USAF 58-1840 2